خداوند درباره کورش می گوید که او شبان من است و هر چه او کند آن است که من خواسته ام . منم  خداوند که او  (کورش)  را از جانب مشرق بر انگیختم تا عدالت را روی زمین برقرار کند . من امتها را تسلیم وی میکنم و او را بر پادشاهان سروری میبخشم و ایشان را مثل غبار به شمشیر وی و مانند کاهی که پراکنده شود به کمال او تسلیم می کنم . من کورش را به عدالت بر انگیختم و تمامی راهها را در پیش رویش استوار خواهم ساخت . منم که شاهین خود را ( کورش)  را از جانب مشرق فرا خواندم و دوران عدالت را نزدیک آوردم . خداوند کورش را برگزید و فرماندار جهانش کرده است . بازوی او را بر کلدانیها فرو خواهد آورد و راه او را هموار خواهد ساخت . در سال اول سلطنت کورش پادشاه پارس کلام خدا کامل شد . خداوند روح کورش پادشاه پارس را برانگیخت تا در تمامی سرزمینها خود فرمانی صادر کند که(  یهوه ) خدای آسمانها تمام ممالک زمین را بر من داده است و امر داده است خانه برای او در اورشلیم بنا کنم

 

مردم اغلب ، بی انصاف، بی منطق و خود محورند ولی آنان را ببخش....

اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم میکنند ولی مهربان باش ...

اگر شریف و درستکار باشی فریبت میدهند ولی شریف و درستکار باش ....

نیکیهای امروزت را فراموش میکنند ولی نیکوکار باش بهترین های خود را به دنیا ببخش

حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد و در نهایت میبینی که هر انچه هست همواره میان تو و خداوند

 است نه میان تو و مردم ........

کوروش کبیر  

 

7 ابان روز بزرگداشت بزرگترین مرد جهان ، کوروش کبیر بر تمام مردم ایران زمین تهنیت باد