ما شکست نخورده ایم ( مثل مغول و عرب ) , ما خود را باخته ایم در برابر غرب ! این ترسناک است .

دکتر علی شریعتی / آثار گونه گون / صفحه
922