گاهی می روم به کودکی هایم ؛
آن روز خاص که گم شدم در شلوغی خیابان...
و چه لذتی داشت آغوش پدر بعد از آن ترس و دلهره ؛
و حالا گاهی که گم می شوم ؛ در اضطراب ،
باز هم ؛
         آغوش پدر نجاتم می دهد ...

بهار
.