گاهی دلم می خواهد ؛
از آدم ها دور شوم ؛
بروم یک گوشه دنج ...
من باشم و خالقم ؛
من باشم و آن مهربان ترین ؛
من باشم و رحیم ترین ،
و بگویم هر آنچه را که محرمی برای گفتنشان نیست ...
بگویم به آن ؛
                سمیع علیم ....

بهار
.