دلگیر نشدن ،
 کار آسانی نیست ؛
ظرفیت می خواهد .
هر کس که گفت:
 من ابدا دلگیر نمی شوم ،
و می خندد ،
بدان ؛
ماسک شادی بر چهره زده و
 از ارتفاع دلگیری سخن می گوید ...

بهار
.