تمام آن چیزی که درباره تو در سرم هست، ده ها کتاب می شود،
اما تمام آن چیزی که در دلم هست فقط دو کلمه است.      "دوستت دارم"
                                                                                                     
 ویکتور هوگو